ÜRÜNLER
Betonluk Malzeme
001

Adres
: Sanayi Mah.Devlet Karayolu Cad.No:76 Kat:3 Ortahisar /TRABZON
Telefon
: +90 462 325 81 82
Faks
: +90 462 325 34 32
GSM
: +90 541 368 62 79
+90 542 492 93 41
E-Posta